• Cím

  8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.

 • Telefon

  06 88/476 172

 • E-mail

  petkomm[kukac]petkomm[pont]hu

Távhőszolgáltatás

A Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (9) bekezdése értelmében közzétett adatok
 
1.  A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve:
PÉTKOMM Pétfürdői Kommunális és Szolgáltató Kft.
 
2. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelye: 
8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.
 
3. A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás telephelye (ügyfélszolgálat címe):
 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2.
 
4. A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése:
Ellátási terület: Pétfürdő nagyközség távhőszolgáltató rendszere.
A nagyközség távhővel ellátott területei:
 • Hősök tere 1., 2. 5., 6.,  8., 10., 11., 13.,  14., 15., 16. szám alatti épületek
 • Liszt Ferenc utca páros és páratlan oldala
 • Berhidai út 2., 6., 52., 54., és 72.-100. és 91/B szám alatti épületek
 • Sporttelep
 
5. Az alkalmazandó díjak mértéke, alkalmazásának feltételei, díjképzésének szabályai, elvei:
A távhőszolgáltatásra vonatkozóan a költségfedezeti és a legkisebb költség elvét tartjuk szem előtt.
 
Költségfedezeti elv: A díjrendszer által elérhető bevételnek biztosítania kell, hogy a társaság ésszerű üzemeltetési költségei, valamint a szükséges és indokolt fejlesztési költségei megfelelően megtérüljenek, beleértve a hatékony működéshez szükséges nyereség fedezetét is. Az árak (díjak) megállapításánál figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos szolgáltatáshoz szükséges tartalék kapacitáshoz kapcsolódó költségeket. 
 
Legkisebb költség elve: Az árnak ösztönöznie kell a biztonságos és legkisebb költségű távhőszolgáltatásra, a kapacitások hatékony igénybevételére. A díjrendszer segítse elő és tegye lehetővé a biztonságos hőenergia ellátást, a költségek és ráfordítások hatékony igénybevételét, a hőenergia racionális és takarékos felhasználását. Egyaránt érvényesüljön a felhasználó és a Távhőszolgáltató érdeke és mindez a lehető legalacsonyabb költségszinten valósuljon meg.
 
 Az alkalmazott díjakról a Számlainformáció menüpont alatt található bővebb tájékoztatás.
 
6. A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok, a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendeletek:
Jogszabályok:
 
A jogszabályok korábbi időállapotai megtalálhatóak a letölthető dokumentumok menüponton illetve a Nemzeti Jogszabálytárban.
 
Önkormányzati rendeletek:
Az önkormányzati rendeletek korábbi időállapotai megtalálhatóak a letölthető dokumentumok között.
 
7. Panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk:
Panaszügyek kezelése 
Panasz a szóban vagy írásban bejelentett, benyújtott olyan kérelem, mely egyéni, vagy csoportos jogsérelem vagy érdeksérelem orvoslására illetve megszüntetésére irányul. 
Közérdekű bejelentés olyan körülményre,hibára vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség érdekeit szolgálja. 
 
Panasz bejelentése:
 • Írásban a 8105 Pétfürdő, Pf. 430. postai címre, vagy a petkomm[kukac]petkomm[pont]hu e-mail címre
 • Személyesen Társaságunk ügyfélszolgálatán, 8105 Pétfürdő, Berhidai út 2. szám alatt. (Ügyfélszolgálat nyitva tartását itt találja).
 • Telefonon a 36 (88) 783-166 (közvetlen telefonszám) illetve a 36 (88) 476-172 (kezelő általi kapcsolás útján) telefonszámon 
 
Panaszbejelentés kivizsgálására jogosult szervezeti egységek 
A felhasználó, díjfizető panaszával a Távhőszolgáltató ügyfélszolgálatához, a Távhőszolgáltató vezetőjéhez, illetékes ügyintézőhöz, tulajdonosához vagy a fogyasztóvédelmi szervekhez és felhasználói érdekképviseletekhez fordulhat. 
 
A panasz kivizsgálását első fokon az a szervezet köteles végezni, amelyik a bejelentés első elbírálására, a távhőszolgáltatás teljesítésére vagy a közüzemi szerződéskötésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. 
 
Amennyiben a felhasználó, díjfizető a panaszbejelentést nem az illetékes szervezetnél tette meg, úgy a bejelentést fogadó szervezet továbbítja az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervezet felé. 
Amennyiben a felhasználó, díjfizető a panaszbejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel nem ért egyet, úgy ismételt bejelentéssel élhet.
 
Abban az esetben, ha a Távhőszolgáltató a felhasználó, díjfizető panaszát nem orvosolja, a felhasználó, díjfizető sérelmének orvoslását kérheti a Távhőszolgáltató tulajdonosától vagy a területileg illetékes fogyasztóvédelmi szervtől. 
 
Ügyintézési határidő 
A panaszbejelentések, illetve közérdekű bejelentések kivizsgálására és a lehetőség szerinti orvoslására, továbbá az írásban történő válaszadásra rendelkezésre álló határidő 15 nap. 
Minden a Távhőszolgáltatóhoz beérkezett panaszt, lletve bejelentést nyilvántartásba kell venni. A panasz elutasítását minden esetben meg kell indokolni. 
 
Panaszfórumokhoz küldött beadványok intézése 
Az önkormányzathoz, más hatóságokhoz vagy fogyasztóvédelmi felügyelőségekhez, felhasználói érdekképviseletekhez benyújtott és általuk megküldött panaszok kivizsgálása során a Távhőszolgáltató minden olyan adatot, tényt, információt a hatóság rendelkezésére bocsát, amely az ügy megítéléséhez szükséges, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a panaszügy a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül elintéződjék. 
 
Az illetékes fogyasztóvédelmi szervek és felhasználói társadalmi érdekképviseletek elérhetőségéről az Ügyfélszolgálaton jól látható helyen tájékoztatást kell kifüggeszteni. Az Ügyfélszolgálaton dolgozók kötelesek ezeket az információkat igény esetén szóban is megadni a panaszosnak.
 
Kifogás a számla ellen 
A felhasználó, díjfizető a benyújtott számla ellen kifogást emelhet. 
A Távhőszolgáltató megbízottja köteles a kifogást megvizsgálni és ennek eredményéről a felhasználót, díjfizetőt a reklamációtól számított 15 napon belül írásban értesíteni. A téves számlát a lehető leggyorsabban korrigálni kell. 
 
Ha a felhasználót vagy a díjfizetőt visszatérítés illeti meg, a Távhőszolgáltató a díjkülönbözetet az írásos értesítővel egy időben, de legkésőbb 8 munkanapon belül korrekciós számla alapján köteles jóváírni. Ha a felhasználónak, díjfizetőnek nincs tartozása, a visszatérítés összege átutalható. 
Ha a felhasználónak/díjfizetőnek van tartozása, a visszatérítés összegét a hátralék csökkentésére kell elszámolni. Ha a Távhőszolgáltató az írásos értesítést követő 30 munkanapon belül a visszatérítés összegét nem írja jóvá, a jogszabályban meghatározott kamatot, valamint a másik fél igazolt költségeit köteles megtéríteni. 
 
Ha a Távhőszolgáltatónak felróható okból téves, vagy elmaradt számlázás történt és emiatt a Távhőszolgáltatót díjkülönbözet illeti meg, a távhőszolgáltatás díját korrekciós számlán feltüntetett fizetési határidőig egy összegben vagy egyedi megállapodásban részletezett módon egyenlítheti ki a felhasználó, díjfizető. A részletfizetési megállapodással módosított fizetési határidő nem haladhatja meg a téves, vagy elmaradt számlázás időtartamát. 
Késedelmes fizetésnek minősül, ha a felhasználó, díjfizető a számla esedékessége, vagy a módosított határidő után egyenlíti ki a számla összegét. 
 
Minőségi reklamáció 
Abban az esetben, ha a Távhőszolgáltató a vonatkozó előírásoktól (szerződésben vállalt kötelezettségétől) a szolgáltatás paramétereiben eltér, a felhasználó, díjfizető minőségi reklamációval fordulhat a Távhőszolgáltató felé. 
 
A Távhőszolgáltató a beérkezett reklamációt besorolja, kivizsgálja, és lehetőleg haladéktalanul intézkedik a hiba kijavításáról. Ennek megtörténtéről értesíti a panaszt bejelentő felhasználót, díjfizetőt, – kivéve a nagy területet érintő üzemzavart, ahol nincs mód az egyenkénti viszontértesítésre – és intézkedést tesz a szükséges számlakorrekcióra.
 
8. A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek
 
-    Pétfürdő Nagyközség Jegyzője
     8105 Pétfürdő, Berhidai út. 6/C.
     Telefon: 06 (88) 588-910, (88) 476-015
     Fax: 06 (88) 588-930
     E-mail: petijegyzo[kukac]petfurdo[pont]hu
 
-    Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
     8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
     Telefon: 06 (88) 550-510
     Fax: ---
     E-mail: fogyasztovedelem[kukac]veszprem[pont]gov[pont]hu
 
-    Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
     8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. iroda
     Telefon: 06 (88) 814-121,
     Fax: 06 (88) 412-150
     E-mail: info[kukac]bekeltetesveszprem[pont]hu
     Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
 
2024.01.01-től a békéltető testületek működése régiós rendszerben folyik tovább. Veszprém vármegye a székesfehérvári székhelyű, Fejér Vármegyei Békéltető Testület illetékességi területébe fog tartozni.
-    Fejér Vármegyei Békéltető testület
     Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
     Telefonszám: 06 (22) 510-310
     E-mail: bekeltetes[kukac]fmkik[pont]hu
     Hivatali kapu: 564446135#hivatalikapu
2024.01.01-től Veszprémben a Radnóti tér 1. alatt lévő irodahelyiségben ügyintézés és ügyfélfogadás nem történik. Veszprémben csak akkor lesznek a fogyasztó személyes részvételével megtartandó meghallgatások, ha azt a fogyasztó kérelmében kifejezetten indítványozza.
 
-    Lakásszövetkezetek Veszprém Vármegyei Szövetsége
     8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 4.
     Telefon: 06 (88) 422-166, 06 (88) 407-934
     Fax: 06 (88) 422-166
 
-    Magyar Enrgetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
     1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszki út 52.
     Telefon: 06 (1) 459-7740
     Fax: 06 (1) 459-7739
     E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]mekh[pont]hu
     Honlap: www.mekh.hu
 
9. Az ügyfélszolgálat elérhetősége, ügyfélszolgálatra vonatkozó információk
 
10. PÉTKOMM Kft. üzletszabályzata, (üzletszabályzat melléklete megtekinthető: ide kattintva).